Loading, please wait ...
MESSAGE

Všeobecné obchodní podmínky Dopravního podniku Bratislava, akciová společnost pro prodej předplatných jízdenek na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím internetové aplikace

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej předplatných jízdenek na bezkontaktní platební kartu (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky") se aplikují na všechny prodeje předplatných jízdenek na bezkontaktní platební kartu, které Dopravní podnik Bratislava, akciová společnost, IČO: 00 492 736, se sídlem Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, registrovaný u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 607 / B, DIČ: SK20202998786, infolinka: 02/5950 5950, e-mail: ots@dpb.sk (dále jen "DPB") prodá zákazníkovi prostřednictvím internetové stránky DPB, včetně asistovaného prodeje na prodejním místě DPB (dále obecně jen jako "Smlouva"). Aplikace všeobecných obchodních podmínek druhé smluvní strany (zákazníka) nebo jakýchkoli jiných všeobecných obchodních podmínek je tímto výslovně vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
 3. Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou pro smluvní strany závazné pouze tehdy, pokud se na nich strany dohodly písemně. V takovém případě mají odchylné ujednání přednost před zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány na základě ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník") a jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 5. Ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek se Smlouva považuje za uzavřenou dnem doručení písemné elektronické objednávky zákazníka vystavené prostřednictvím internetové aplikace pro prodej předplatných jízdenek na bezkontaktní platební kartu, kterou zákazník akceptuje podmínky navrženy DPB v objednávce av těchto Všeobecných obchodních podmínkách a připsáním prostředků na účet DPB.
 6. Prodej předplatných jízdenek na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím internetové aplikace se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 492/2009 Sb. o platebních službách ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku, a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. Zákazníkům pro účely těchto Obecně obchodních podmínek je fyzická osoba, která má zájem o koupi předplatného jízdenky na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím internetové stránky DPB nebo s asistencí na prodejním místě DPB.
 8. Orgánem dozoru je: Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č .: 02/58272 172-3 fax č .: 02/58272 170.
                 

    1. Předmět smlouvy a podmínky prodeje předplatného jízdenky na bezkontaktní platební kartu

    2. Předmětem Smlouvy je závazek DPB dodat zákazníkovi elektronický zálohového jízdenku (dále jen "PCL") platný v dopravních prostředcích dopravce DPB s časovou platností podle aktuálně platné Tarify pro bezkontaktní platební kartu jako nosič předplatného jízdenky a závazek zákazníka zaplatit DPB kupní cenu PCL podle aktuální platné Tarify pro bezkontaktní platební kartu jako nosič předplatného jízdenky.

    3. Prodej předplatného jízdenky na bezkontaktní platební kartu se realizuje prostřednictvím internetové aplikace kterou provozuje DPB na webové stránce: https://ecard.dpb.sk/ po registraci zákaznického účtu a bezkontaktní platební karty.
    4. Zákazník je povinen prokázat nárok na slevu na prodejním místě DPB ve smyslu přepravním řádu Integrovaného dopravního systému v Bratislavském kraji (dále jen "PP IDS BK"), který je zveřejněn na webové stránce dpb.sk.
    5. Zákazník si zakoupí PCL na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím písemné elektronické objednávky zákazníka vystavené prostřednictvím internetové aplikace na prodej PCL na bezkontaktní platební kartu.
    6. PCL na bezkontaktní platební kartu si mohou zakoupit držitelé Bratislavské městské karty, po jejím registraci v internetové aplikaci na prodej PCL na bezkontaktní platební kartu nebo s asistencí na prodejním místě DPB, a.s.
    7. Zákazník je povinen vyplnit v rámci registrace karty požadované povinné údaje z bezkontaktní platební karty a povinné údaje o držiteli bezkontaktní platební karty, včetně vložení aktuální fotografie obličeje. Fotografie nesmí být starší než jeden rok a musí odpovídat současné podobě zákazníka, zobrazuje zákazníka v čelním pohledu, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, pokud její použití není odůvodněno náboženskými nebo zdravotními důvody. V takových případech nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci zákazníka. Zákazník je zodpovědný za aktuálnost a správnost údajů v systému, včetně fotografie a je si vědom možných sankčních postihů v případě neaktuálních nebo nepřesných údajú.

    8. V písemné elektronické objednávce si zákazník určí i způsob platby. V případě, že zákazník nevyplní všechna políčka uvedené ve formuláři, objednávka nebude úplná a systém prodeje ji nespracuje.

    9. PCL prostřednictvím internetu je možné zakoupit si dopředu

    9. Po vyplnění písemné elektronické objednávky je zákazník povinen překontrolovat si správnost a úplnost svých údajů a vyjádřit svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zakliknutím políčka - Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami a odeslat fo rmulár.

  10. Pokud aplikace DPB po zpracování elektronické objednávky zákazníka odešle zákazníkovi potvrzující e-mail, tento e-mail neslouží zákazníkovi jako doklad na cestovanie.

  11. V případě online platby, je zákazník automaticky přesměrován na platební bránu banky. V tomto případě zákazník postupuje podle pokynů banky.V případě platby formou převodu na účet zákazník v systému obdrží pokyny k úhradě.

  12. Zákazník je povinen postupovat při úhradě podle pokynů uvedených na objednávce. Po připsání finančních prostředků na účet DPB, je zákazníkovi zaslán e-mail o úspěšném zrealizování transakce ao zpracované elektronické objednávky zákazníka.

  13. Pokud finanční prostředky za nákup PCL nejsou připsány na účet DPB ve lhůtě splatnosti, písemná elektronická objednávka může být automaticky stornována.

  14. Zákazník může zrušit nákup PCL kdykoli v průběhu vyplňování písemné elektronické objednávky a to až do momentu jejího zaplatenia.

  15. Daňový doklad o zakoupení PCL lze vytisknout z internetové aplikace prodeje PCL na bezkontaktní platební

    1. Kúpna cena PCL je uvedena v aktuálně platné Tarife pro bezkontaktní platební kartu jako nosič předplatného jízdenky která je zveřejněna na webové stránce: dpb.sk

    2. Odstoupení od smlouvy

    3. Odstúpenie od smlouvy je upraveno v aktuálně platném PP IDS BK, který je zveřejněn na webové stránce: dpb.sk

    4. Zákazník odesláním elektronické objed návku DPB potvrzuje, že DPB včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

 

    1. Reklamační řízení

    2. DPB odpovídá za to, že PCL na bezkontaktní platební kartě po celou dobu platnosti PCL má vlastnosti výslovně vymíněné, že jej lze použít podle povahy a účelu smlouvy, a že PCL nemá právní vady.

    3. Zákazník reklamaci nákupu PCL na bezkontaktní platební kartě uplatňuje osobně na oddělení tarifních služeb v sídle DPB (Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava) během stránkových hodin nebo písemně prostřednictvím e-mailu: ots@dpb.sk nebo dopisem zaslaným do sídla DPB.

    4. Reklamace musí obsahovat co nejpodrobnější popis konkrétního případu, který zákazník reklamuje.

    5. DPB se bude snažit k reklamacím vyjádřit co nejdříve jak to bude možné, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

    6. Zákazník má právo obrátit se na DPB se žádostí o nápravu (e-mailem na ots@dpb.sk nebo kontrola@dpb.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým DPB vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že DPB porušil jeho práva.

    7. V případě ztráty nebo poškození bezkontaktní platební karty, je zákazník oprávněn převést platný PCL na jinou bezkontaktní platební kartu zaregistrovanou v systému na téhož držitele karty.

 

    1. Ochrana osobních údajov

    2. DPB zpracovává osobní údaje dotčených osob pro účely vystavení PCL se souhlasem dotyčné osoby v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZOOU"). Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání si PCL na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím internetové aplikace prodeje PCL na bezkontaktní platební kartu kterou provozuje DPB, a.s. na webové stránce https://ecard.dpb.sk/, nebo osobně, při asistované registraci na prodejním místě DPB

    3. Všetky osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci elektronického formuláře v systému prodeje PCL na bezkontaktní platební kartu prostřednictvím internetové aplikace na provozované na webové stránce https://ecard.dpb.sk/ jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se ZOOU. K poskytování osobních údajů dochází při odeslání elektronické žádanky a to v rozsahu údajů uváděných ve formulári.

    4. Zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se ZOOU, provozovatel DPB, případně třetí osoba - společností určený zprostředkovatel: Telmax, sro, Na Stráni 511, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika, IČ: 27481166, ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registrácii.

    5. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka je udělen na dobu platnosti registrace v systému pro prodej PCL na bezkontaktní platební kartu.

 

 1. V případě, že jakékoli ustanovení Smlouvy se stane v jakémkoli ohledu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude tím nijak dotčena nebo porušena platnost, zákonnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.
 2. Smlouvy, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, včetně posuzování jejich platnosti , jakož i následků jejich případné neplatnosti, se řídí a budou vykládány na základě a v souladu s hmotným (materiálním) právem platným v České republice. Právní vztahy, které nejsou ve smlouvě blíže upraveny, se řídí ustanoveními občanského zákonníka.
 3. Smluvené strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuto příslušným soudem v České republice, příslušným podle procesních předpisů platných v České republice. Smluvní strany tímto zároveň vylučují aplikaci jakýchkoliv a všech kolizních norem upravených v dvoustranných a / nebo mnohostranných mezinárodních smlouvách a / nebo dohodách, které jsou součástí právního řádu České republiky.
 4. DPB prohlašuje, že před uzavřením smluvního vztahu seznámil smluvního partnera s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. dubna 2018.